Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov pri nákupe v internetovom obchode FANSHOP AS TRENČÍN (ďalej len „Obchod“) prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou AS TRENČÍN, a.s.

a

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Informačná povinnosť prevádzkovateľa:

 1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť AS TRENČÍN, s., so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10328/R.
 2. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami ohľadom spracúvania osobných údajov písomnou formou alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa:

                  AS Trenčín, a.s.

                  Mládežnícka 2313

                  911 01 Trenčín

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým v súlade s Nariadením a zákonom. Prevádzkovateľ bude zhromažďovať osobné údaje len na vymedzený účel a využívať ich výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  1. Registrácie do členského vernostného programu prevádzkovateľa My sme Trenčania (súčasťou tohto členského programu je vernostný program Pre šťastného otecka a pre šťastnú mamičku) (ďalej tiež ako „členský vernostný program“).
  2. Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).
  3. Uzatváranie kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ v rámci prevádzkovania Obchodu spracúva osobné údaje kupujúceho v nasledujúcich informačných systémoch: a. IS E-Shop (čl. I)   b. IS Marketing (čl. III) c. IS členský program (čl. IV).
 4. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. 15 rokov na spracúvanie osobných údajov za účelom registrácie členského programu podľa ods. IV. písm. a),
  2. 15 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. IV. písm. b),
  3. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. IV. písm. c).
 5. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. IV. písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 6. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 7. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII. je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktorý mu s vystavením kópie vznikne. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 8. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 9. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 18,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 10. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 11. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 12. Dotknutá osoba má pravo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 18, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 13. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie okrem uchovávania bez súhlasu dotknutej osoby.
 14. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 15. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 16. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 17. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 4. písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 18. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 19. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 20. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 21. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 22. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 23. Prenos osobných údajov poskytnutých kupujúcim v rámci ktoréhokoľvek z uvedených informačných systémov do tretích krajín sa neuskutočňuje, predpokladá sa len cezhraničný prenos do krajín Európskej v súlade s Nariadením.

Čl. II

Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme E-shop

 1. Odoslaním Objednávky produktov poskytuje kupujúci (bez ohľadu na to, či sa registruje v Obchode) predávajúcemu svoje osobné údaje, a to v rozsahu: Meno a priezvisko, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, uskutočnenia platby, dodania produktov a prípadného iného poskytnutia služieb (napr. reklamačné a iné povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z platnej právnej úpravy).
 3. Spracúvanie osobných údajov je zákonným spracúvaním osobných údajov, na ktoré nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Pokiaľ kupujúci pri zadávaní Objednávky odmietne poskytnúť predávajúcemu svoje osobné údaje, nebude možné uzatvoriť zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Osobné údaje kupujúceho sa poskytujú doručovateľskej spoločnosti, ktorou je:                                                                                                                      
 • Geis Parcel SK s.r.o.,  Trňanská 6, 960 01  Zvolen
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99  Banská Bystrica1

 

Čl. III

Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme Marketing

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 2. Pri spracúvaní osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi zásadou minimalizácie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu priameho marketingu.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je priamy marketing spočívajúci v zasielaní newsletterov, ponúk produktov, služieb, informácií o zľavách, výhodách a akciách.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať newslettre, ak sa kupujúci ako dotknutá osoba registruje v Obchode prostredníctvom on-line registračného formulára a vyjadrí svoj súhlas so zasielaním newsletterov predávajúceho zakliknutím príslušného políčka a taktiež vyplnením registračného formuláru členského vernostného programu.
 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ dotknutá osoba vznesie námietku, nebudú jej osobné údaje pre účely priameho marketingu ďalej spracúvané. Námietky možno doručiť na adresu prevádzkovateľa alebo prostredníctvom e-mailu: newsletter@astrencin.sk.

Čl. IV

Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme členského vernostného programu

 1. Ak dotknutá osoba vyjadrí svoj súhlas s účasťou v členskom vernostnom programe prevádzkovateľa vyplnením on-line registračného formulára a zakliknutím príslušného políčka alebo jeho fyzickým vyplnením, dotknutá osoba týmto dobrovoľne udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupoch produktov (dátum nákupu, názov / artiklové číslo produktu, hodnota nákupu, platobné podmienky).
 1. Podmienky účasti, ako aj možnosti ukončenia členstva v členskom programe „MY SME TRENČANIA“ sú dostupné tu: http://astrencin.sk/zobraz.asp?t=vop
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
 3. Vyplnením formulára do členského vernostného programu podľa ods. 1 tohto článku udeľuje dotknutá osoba spoločnosti AS TRENČÍN, a.s. ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením Čl. 7 Nariadenia (14 Zákona) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v ods. 1 tohto článku.
 4. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie benefitov na základe členstva v členskom a vernostnom programe v súlade s jeho podmienkami vrátane zaradenia do databázy členov členského a vernostného programu.

 

 

Kontakty

+421 911 092 384

fanshop@astrencin.sk