Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pri nákupe v internetovom obchode FANSHOP AS TRENČÍN (ďalej len „Obchod“) prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou AS TRENČÍN, a.s.

Čl. I

Úvodné ustanovenia:

 1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť AS TRENČÍN, s., so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10328/R.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb (kupujúcich v Obchode) zaobchádzať v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Prevádzkovateľ bude zhromažďovať osobné údaje len na vymedzený účel a využívať ich výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 3. Prevádzkovateľ v rámci prevádzkovania Obchodu spracúva osobné údaje kupujúceho v nasledujúcich informačných systémoch:
 4. IS E-Shop (čl. II)
 5. IS Marketing (čl. III)
 6. IS členský program (čl. IV).
 7. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci ktoréhokoľvek z uvedených informačných systémov sa nezverejňujú.
 8. Prenos osobných údajov poskytnutých kupujúcim v rámci ktoréhokoľvek z uvedených informačných systémov do tretích krajín sa neuskutočňuje, predpokladá sa len cezhraničný prenos do krajín Európskej únie.

 

Čl. II

Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme E-shop

 

 1. Odoslaním Objednávky produktov poskytuje kupujúci (bez ohľadu na to, či sa registruje v Obchode) predávajúcemu svoje osobné údaje, a to v rozsahu: Meno a priezvisko, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, uskutočnenia platby, dodania produktov a prípadného iného poskytnutia služieb (napr. reklamačné a iné povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z platnej právnej úpravy).
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov z dôvodu, že „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.“
 4. Pokiaľ kupujúci pri zadávaní Objednávky odmietne poskytnúť predávajúcemu svoje osobné údaje, môže to mať za dôsledok neuzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Osobné údaje kupujúceho sa poskytujú doručovateľskej spoločnosti, ktorou je:

Geis Parcel SK s.r.o.,  Trňanská 6, 960 01  Zvolen

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99  Banská Bystrica1

 

Čl. III

Spracúvanie osobných údajov  v informačnom systéme Marketing

 

 1. Ak sa kupujúci registruje v Obchode prostredníctvom on-line registračného formulára a vyjadrí svoj súhlas so zasielaním newsletterov predávajúceho zakliknutím príslušného políčka, dochádza k spracúvaniu osobných údajov kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk produktov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.
 4. Zakliknutím príslušného políčka na webovej stránke v časti „Súhlasím so zasielaním newsletteru“ kupujúci udeľuje spoločnosti AS TRENČÍN, a.s. ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a to mena a priezviska a e-mailovej adresy na nasledujúci účel:

zasielanie ponúk produktov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách.

 1. Súhlas sa udeľuje dobrovoľným zakliknutím samostatného, na tento účel slúžiaceho políčka v znení „prihlásiť sa k zasielaniu newsletterov“, pričom na udelenie súhlasu sa vyžaduje aktívne konanie zo strany kupujúceho. Doba platnosti súhlasu je 30 rokov odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to na adrese: AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín alebo e-mailom na adrese: newsletter@astrencin.sk.

 

Čl. IV

Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme Členský program

 

 1. Ak kupujúci vyjadrí svoj súhlas s účasťou v členskom programe predávajúceho „MY SME TRENČANIA“ zakliknutím príslušného políčka, dochádza k spracúvaniu osobných údajov kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, údaje o nákupoch produktov (dátum nákupu, názov / artiklové číslo produktu, hodnota nákupu, platobné podmienky).
 2. Podmienky účasti, ako aj možnosti ukončenia členstva v členskom programe MY SME TRENČANIA sú dostupné tu: http://astrencin.sk/zobraz.asp?t=vop
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie benefitov na základe členstva v členskom programe v súlade s jeho podmienkami a vrátane zaradenia do databázy členov členského programu.
 4. Osobné údaje do členského programu poskytuje kupujúci dobrovoľne, a to vyplnením on-line registračného formulára a zakliknutím príslušného políčka „prihlásiť sa do členského programu“.
 5. Zakliknutím príslušného políčka na webovej stránke v časti „prihlásiť sa do členského programu“ udeľuje kupujúci spoločnosti AS TRENČÍN, a.s. ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 Zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a  meno a priezvisko, e-mailová adresa, údaje o nákupoch produktov (dátum nákupu, názov / artiklové číslo produktu, hodnota nákupu, platobné podmienky), a to na nasledujúci účel:

poskytovanie benefitov na základe členstva v členskom programe v súlade s jeho podmienkami a vrátane zaradenia do databázy členov členského programu.

 1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú počas trvania členstva v členskom programe a spoločnosť AS TRENČÍN, a.s. po splnení účelu bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to na adrese: : AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín alebo e-mailom na adrese: newsletter@astrencin.sk.

 

Čl. V

Poučenie o právach dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov

 

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 2. Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 3. Vo všeobecnej zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia prevádzkovateľa podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov (čl. V ods. X) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania informácií,
 4. Vo všeobecnej zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 5. Vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 7. Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady, môže požiadať ich vrátenie,
 8. Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 9. Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 10. Právo dotknutej osoby podľa ods. 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bol porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 11. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 12. Spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 13. Využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 14. Poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
 15. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej právo a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ak to okolnosti dovolia.
 16. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 17. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 18. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 19. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 20. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 21. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 22. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 23. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 24. Žiadosť dotknutej osoby podľa čl. V ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 25. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 26. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa čl. V ods. 2prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

 

 

Kontakty

+421 911 092 384

+421 911 537 586

fanshop@astrencin.sk